การส่งเมลด้วยฟังก์ชั่นส่งเมล แบบธรรมดา

mail(ผู้รับ,หัวข้อ,ข้อความ,ผู้ส่ง);

1.) เราก็มากสร้างไฟล์ที่ไว้สำหรับกรอกข้อมูลในการส่งเมลกันเลยโดย ตั้งชื่อว่า mail.php

<html >
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
margin-left: 0px;
margin-top: 0px;
margin-right: 0px;
margin-bottom: 0px;
}
-->
</style></head>

<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="send_mail.php">
<table width="415" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tr>
<td colspan="2">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="179">ชื่อ-นามสกุลผู้ส่ง</td>
<td width="229"><label>
<input name="name" type="text" id="name" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td>อีเมล์ผู้ส่ง</td>
<td><label>
<input name="sender" type="text" id="sender" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td>หัวข้อ</td>
<td><label>
<input name="header" type="text" id="header" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">ข้อความ</td>
<td><label>
<textarea name="messages" cols="30" rows="5" wrap="virtual" id="messages"></textarea>
</label></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><div align="center">
<label>
<input type="submit" name="Submit" value="send mail" />
</label>
</div></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

2.) สร้างไฟล์ที่ชื่อ send_mail.php เพื่อเขียนโค้ดของการส่งเมล์ดังนี้

<?
$emailto='content_us@hotmail.com'; //อีเมล์ผู้รับ
$subject='$header'; //หัวข้อ
$header.= "Content-type: text/html; charset=windows-874\n";
$header.="from: ".$name."E-mail :".$mail; //ชื่อและอีเมลผู้ส่ง
$messages.= "<b>$text</br>"; //ข้อความ
$messages.= "จาก $sender<br>";//ข้อความ
mail($emailto,$subject,$messages,$header);

if(!$send_mail)
{
echo"ยังไม่สามารถส่งเมลล์ได้ในขณะนี้";
}
else
{
echo "ส่งเมลล์สำเร็จ";
}
?>
มาลองดูผลกันนะครับผลก็คือ**หมายเหตุ ในการส่งเมลต้องมีโปรโตคอล STMP ด้วยนะครับ เป็น